Menu Sluiten

Afspraken voor consultaties

Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste afspraken. Voor de uitgebreide, gedetailleerde versie kan u terecht onderaan de pagina.

Enkele afspraken: basis van aangename en respectvolle samenwerking.

De afspraken waar de diëtist zich aan zal houden tijdens de begeleiding vanafspraken begeleiding diëtist Pieter elke cliënt:

 • Diëtist is steeds duidelijk over inhoud en verloop begeleiding
 • Diëtist dient rekening te houden met voorkeuren, wensen en omstandigheden
 • Diëtist dient deskundige begeleiding voorzien OF advies inwinnen OF doorverwijzen naar specialist
 • Diëtist respecteert de privacy + beroepsgeheim.

Uit wederzijds respect zijn deze afspraken voor beide partijen van toepassing (zowel voor cliënt):

Cliënt & diëtist dienen gemaakte afspraken voor consultaties minstens 24 uur op voorhand annuleren. Indien geen (tijdige) annulatie zal dit consult aangerekend worden aan de cliënt (no-show factuur).
Dit om de werking van de diëtist houdbaar te maken. Het is bijvoorbeeld moeilijk om de gereserveerde time slot nog aan een andere cliënten aan te bieden, enkele uren op voorhand.

Cliënt & diëtist mogen begeleiding vroegtijdig stopzetten op elk moment (rekening houdend met bovenstaande afspraak omtrent annuleren van afspraken).

Uitgebreide voorwaarden & afspraken

Algemeen

 1. In deze ‘Algemene voorwaarden’ wordt verstaan onder:

Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet (KB van 19 februari 1997) bevoegd is de titel diëtist te voeren.
Cliënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.
Dieet: voeding op medische indicatie.
Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet.
Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.

 1. De diëtist geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.
 2. De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering. De diëtist kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de (huis)arts behandelen.
 3. Indien er sprake is van dieetadvisering op medische indicatie wijst de diëtist de cliënt op de benodigde verwijzing van de (huis)arts.
 4. De diëtist informeert de cliënt over de kosten van de dieetadvisering. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten. De tarieven voor dieet- of voedingsadvisering zijn vrij van BTW. De diëtist behoudt zich het recht om de tarieven op ieder moment te wijzigen.
 5. Het tarief houdt niet alleen de tijd die de patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd oftewel face-to-face tijd) in rekening, maar ook de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd) zoals uitwerken dagmenu’s en begin- en eindrapportages naar (huis)arts.
 6. De cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult.
 7. Het niet of gedeeltelijk terugbetalen van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de cliënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
 8. Indien de cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan de diëtist het voorgenomen consult bij die patiënt of cliënt in rekening brengen (no-show factuur). De rekening bedraagt de kosten die in rekening gebracht zou worden, indien de cliënt wel op het spreekuur was verschenen.
 9. De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst (dieetbehandeling) met de diëtist beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Als dit niet gebeurt, kan de diëtist een extra kwartiertarief in rekening brengen.
 10. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
 11. De artikelen 4 tot en met 12 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.

Betalingsvoorwaarden Diëtist Pieter (gevestigd in Leuven)

 1. De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
 2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie / factuur heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.
 3. Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).
 5. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
 6. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost , kunnen worden ingediend bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Meer info: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/patiententhemas/grensoverschrijdende-gezondheidszorg/rechten-van-de-0